A picture
A picture

Obsah

Zpracování osobních údajů uživatelů

 

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) informuje Městská knihovna v Hulíně své uživatele níže uvedenými opatřeními:

 

Účely zpracování osobních údajů (GDPR) jsou:

  • evidence uživatelů, se kterými má provozovatel knihovny uzavřenu smlouvu,
  • poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených Knihovním řádem
  • zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

 

Knihovna  postupuje  při  zpracování  osobních  údajů  podle  Nařízení  o  ochraně  fyzických  osob (GDPR), resp. vnitřní směrnice a dalších obecně závazných právních předpisů. Knihovna zpracovává pouze   pravdivé   a  přesné   osobní   údaje,   které   za   tmto  účelem   ověřuje.  Osobní   údaje   jsou zpracovávány   vlastními   zaměstnanci   knihovny   manuálním   a automatzovaným   způsobem.   Při manuálním  zpracování  jsou  data  ukládána  do  uzamčených  skříní  pod  dohledem  odpovědného zaměstnance.  Přístup  je  omezen  pouze  na  pověřené  zaměstnance,  kteří  s nimi  pracují  v rámci svých  pracovních  úkolů.  Počítačové  databáze  jsou  uloženy  a  zálohovány  na  serveru  a  přístup k datům je chráněn systémem přístupových hesel v rozsahu potřebném k plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Měk Hulín  zpracovává  základní  a  další  osobní  údaje,  statstcké  údaje,  údaje  služební,  údaje     účetní  a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) poskytování služeb čtenářům,

b) ochrany majetku Měk Hulín a knihovního fondu,

c) hodnocení spokojenost čtenářů a kontroly jakost práce zaměstnanců Měk Hulín,

 d) statstckého hodnocení činnost Měk Hulín,

 e) evidence pohledávek a účetních operací,

 f) postupu při vyřizování žádost čtenářů,

 g) informování o službách poskytovaných Měk Hulín.

 

Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho:

a) jméno a příjmení, b) datum narození, c) bydliště,

d) osobní doklad,kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených

identikačních údajů.

 

Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

 a) další adresa,

b) e-mailová adresa, c)mobil/telefon,

d) akademické tituly,

e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P (kvůli slevě).

8.  Základní  identikační  údaje  zákonného  zástupce,  pokud  uživatelem  je  osoba nezletlá v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identikační a další (7)údaje dospělého uživatele.

 

Knihovna dále o uživateli vede:

 

  1. Údaje služební tzn. údaje o tzv. transakcích – čtenářské průkazy, provedení a ukončení absenční výpůjčky,  MVS,  registrace  výpůjčky,  její  prodloužení,  odeslané  upomínky,  rezervaci,  přihlášení čtenáře  k  počítačové  sít,  internetu  resp.  poznámky  vztahující  se  k porušení  ustanovení  KŘ  a  to zejména náhrada škody.

 

  1. Údaje účetní tzn.  údaje o  provedených  inančních  transakcích  mezi  uživatelem  a  knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Údaje právní tzn. údaje o právních krocích, které knihovna učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu.

 

Uchovávání osobních údajů

1.  Osobní  údaje  uživatele  nebo  jeho  zástupce,  knihovna  uchovává  na  originálech  a  kopiích písemnost, kterými jsou přihláška uživatele, účetní a právní doklady.

 

2.  Písemnost  jsou  uchovávány  ve  služebních  prostorách  knihovny,  kam   je  zamezen  přístup nepovolaných  osob  obvyklými  prostředky.  Přístup k těmto  písemnostem  je  omezen  pouze  na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

3.  Osobní  údaje  uživatele  nebo  jeho  zákonného  zástupce,  knihovna  uchovává  v  počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu dle bodu 6 – 8,čl. 4 včetně změn Knihovního řádu.

 

4.  Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazeném  serveru. Přístup k těmto datům  je  chráněn systémem  přístupových  účtů,  hesel  a  práv  stanovených  v  rozsahu  potřebném  pro  plnění  úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

5.  Osobní  údaje  uživatele  nebo  jeho  zákonného  zástupce,  knihovna  zálohuje  a  uchovává  stav databází uvedených v bodě 3 tohoto článku vždy k určitému datu. K zálohám má právo přístupu pouze odpovědný zaměstnanec.

 

6. Knihovna předává osobní údaje třetm osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá uživatel  ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi čl. 19, 20, 21 Knihovního řádu.

 

 

 

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

1. Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku.

 

2. Osobní údaje uživatele knihovna anonymizuje, jakmile uživatel projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči žádný dluh.

 

3. Osobní údaje uživatele knihovna likviduje v databázi i bez jeho pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky, a zároveň event. uplynul jeden rok od vypořádání jeho posledního dluhu.

 

4. Účetní údaje knihovna likviduje vždy po uplynut 5 let dle Skartačního a spisového řádu knihovny.

 

5. Knihovna nelikviduje základní osobní údaje uživatele, kterému byly rozhodnutm  odepřeny služby registrovanému uživateli, po dobu trvání tohoto opatření.

 

6. Osobní údaje zákonného zástupce uživatele likviduje knihovna, jakmile pominul důvod pro zastupování.

 

7. Pokud je táž osoba zároveň uživatelem či jeho zákonným zástupcem, likviduje knihovna její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

 

8. Uživatel, který vůči knihovně nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých

svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za uživatele. Částečné likvidaci

podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích.

 

9. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané v listnné podobě likviduje knihovna skartací dle Skartačního a spisového řádu knihovny (z.č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

10. Osobní údaje registrovaného uživatele zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statstcké účely.

 

Další informace jsou popsány v Knihovním řádu. V Hulíně 25.5.2018

Jarmila Zakravačová, vedoucí knihovny